میراث فرهنگی و صنایع دستی از جمله زیرساخت های فرهنگی یک کشور میتوان دانست، پوشش خبری میراث فرهنگی کشور و همچنین صنایع دستی و هنر های دستی برای گلونی مهم است

پشتیبانی هاستینگ و سیستم: دات سون | ترجمه و بهینه سازی: فریش تم