اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

آثار باستانی

بررسی آثار باستانی سیلاخور

بررسی و مطالعه مقدار قابل توجهی از سفال‌های دشت سیلاخور، فراوانیِ گونه‌ها و تنوع در نقش‌مایه‌ها و دیگر تغییرات جزئی‌تر، تداوم استقراری و شناخت تمدنی پویا را در طول چندین هزاره امکان پذیر…