اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

آمار

استان‌های مهاجرپذیر را بشناسید

طی سرشماری‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ استان‌های تهران، البرز، یزد، اصفهان، سمنان و قم همیشه در رده‌ی استان‌های مهاجرپذیر و استان‌هایی مانند لرستان، کرمانشاه، همدان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و…