اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

انتخابات ریاست جمهوری

روحانی پیشتاز است

از ۲۵ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۷۲۹ آرای ماخوذه، ۲۵ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۳۱۰ آرای صحیح داشتیم که از میزان روحانی با ۱۴ میلیون و ۶۱۹ هزار ۸۴۸ پیشتاز است .