اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

انتخاب

سراب‌ آنلاین انتخاب رشته

مشاوره‌های تضمینی چند میلیون تومانی بیشتر وقت‌ها یک سراب بیش نیست، تضمین‌های این مؤسسات فاقد زمینه اجرایی هستند و روز اعلام نتیجه‌ها تازه می‌فهمید که همه رؤیاهایتان را باد برده است.