اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

بازارچه مرزی مهاباد

بازار مهاباد غرق در خلسه

این روزها بساط هیچ خانه‌ای گرم نیست چه برسد به بازار یا آشفته بازار این روزهای مهاباد. بازار مهاباد آن هیاهوی سابق را ندارد انگار در خلسه‌ای خود خواسته و خودساخته فرو رفته است.