اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

باغ وحش مشهد

آب بازی وسط باغ وحش مشهد

البته ناظر محیط زیست، حضور و غیاب را خوب بلد بود و هر چند وقت یکبار لیست زنده بودن یا مردن حیوانات را از مسئول باغ وحش تحویل می‌گرفت. اما کاری به علت مردنش نداشت. شاید در بالای همان ستون هم…