اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

بانک

ورشکستگی بانک‌ها دروغ است

«این خبرها با هدف ایجاد یأس و ناامیدی میان مردم منتشر می‌شود. مؤسساتی که بدهکار شبکه بانکی و طلبکار از دولت می‌باشند، می‌توانند بدهی و طلب خود را تهاتر کنند. دولت به طور قطع از سپرده‌های…