اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

بیتااسماعیلی

نبرد تن به تن با درخت

برای سیزده فرودین ماه که روز طبیعت  نام دارد .یک عده کُل انرژی یک سالشان را جمع می‌کنند و با داس و تبر به محض دیدن جنگل به سمت تنه درخت هجوم می‌برند و طوری حمله می‌کنند که انگار قرار است…