اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

تاریخ رقص لری

رقص‌های لرستان

رقص لری از ترکیب زنان و مردان تشکیل می‌شود و در اجرای حرکات بین آنان اختلافی نیست. اجراکنندگان اغلب قوم و خویش (محرم) و افراد یک طایفه‌اند و با هم می‌رقصند.