اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

تخت جمشید

همکاری حفاظتی و مرمتی ایران و ایتالیا در تخت جمشید

پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی‌فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در زمینه مستندنگاری و حفاظت و مرمت آثار محوطه میراث جهانی تخت جمشید و منظر فرهنگی آن با مرمتگران ایتالیایی همکاری…