اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

تغییرات کوچک

هیچ تغییر کوچکی، کوچک نیست!

برای سیاستمداران و حتی مردم عادی باید این اصل پذیرفته شود که هیچ تغییر کوچکی، کوچک نیست، اگر به صورت روندی درآید، زیرا هر تغییر کوچکی در روند رو به‌ رشد خود به تغییری بزرگ تبدیل خواهد شد.