اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

داعش

جنگ نوین بشریت

ارتباطات ‌بحران بعد از رخ‌دادن واقعه، اهمیت مطلق و ویژه‌ای پیدا می‌کند. تغییر طبقات در سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، هنر و توسعه‌‌ی سطوح بین المللی در دست‌های ارتباطات قرار می‌گیرد.