اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

زن

صدای زنان بیکار باشید

زنان سرپرست خانوار، زنان کارمند و زنان خانه‌دار باید دغدغه‌سنجی شوند به اندازه نیازهایشان برای نشان دادن توانمندی‌هایشان در جامعه مورد حمایت مسئولین قرار بگیرین.