اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سعید مرتضوی

پرونده مرتضوی در اجرای احکام

طبق اطلاع وکیل خانواده محسن روح‌الامینی پرونده مرتضوی به شعبه ٢ اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت رفته است. این یعنی حکم بعد از طی تشریفات به او ابلاغ خواهد شد که خود را معرفی کند.

پرونده مرتضوی در اجرای احکام

طبق اطلاع وکیل خانواده محسن روح‌الامینی پرونده مرتضوی به شعبه ٢ اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت رفته است. این یعنی حکم بعد از طی تشریفات به او ابلاغ خواهد شد که خود را معرفی کند.