اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

شادی

سرخوشانه‌های برفیِ تهران

‏کارمندان بخش اداری یک شرکت آمده‌اند بیرون به ‎برف‌بازی، پیرمردی چوب‌به دست‌درختان را می‌تکاند و کودکی ماشین‌های عبوری را گلوله برفی می‌زند. برف هوای تهران را سرخوش و شادمانه کرده است.