اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

شاهرخ مسکوب

جهان در اندیشه شاعر

در زبان یونانی شاعر به معنای آفریننده است، (از واژهpoësis به معنای آفرینش). در زبان ما، شاعر به معنای صاحب «شعور»، دارنده بینش (ناخودآگاه) و دانش (خودآگاه) است.

تناقض در اندیشه فردوسی

در تصور فردوسی از خدا ما شاهد بروز عقاید زروانی، اهورایی و الهی هستیم. و همین باعث تناقض در فکر اوست، تناقضی زاینده و خلاق، اما کدام فکر بزرگ است که دارای تناقض نباشد؟