اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

شورای شهر تهران

نام شجریان از کوچه فراتر است

نام‌گذاری یک خیابان اگرچه نمی‌تواند همه نامهربانی‌هایی که بر شجریان روا شده است را جبران کند ولی آن را اقدام مثبتی از جانب شورای شهر می‌دانیم. نام شجریان از کوچه فراتر است.

آقای الویری گفتند پایتخت نشینی هزینه دارد؛ مردم اگر پرداخت نکنند زباله‌هایشان دم در می‌ماند

آقای الویری گفتند پایتخت نشینی هزینه دارد مردم اگر پرداخت نکنند زباله‌هایشان دم در می‌ماند. نماینده شورای شهر گفت: ما می‌دانیم وضع مردم خوب نیست اما...