اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

طنز

فحش نده بی ادبِ نمک‌زاده

در کشورمان افرادی را داریم که کاری ندارند جز اینکه ببینند چه کسی خواسته یا ناخواسته، عمدی یا سهوی، مستقیم یا غیرمستقیم به کسی توهین کرده و بروند او را به باد فحش بگیرند.