اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فاجعه جهل مقدس

فاجعه‌‌ای به نام جهل مقدس

آنچه در کتاب «فاجعه جهل مقدس» آمده، سخنرانی‌های استاد محقق داماد است که بیشتر حول و حوش جهل بوده و در سالیان مختلفی ایراد شده و به تازگی ویرایش و مستندسازی شده و به صورت کتاب درآمده است.