اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فارسی

تمسخر افغان‌ها مسخره کردن همه ایرانی‌هایی است که یک را همان طور تلفظ می‌کنند

وقتی ببینیم این نمونه‌ها از تمسخر و توهین، در مورد مردمانی‌ست که در مرز کنونی ایران واقع هستند انجام می‌شود، دیگر توهین به لهجه هم‌زبانان دیگر چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.

خاب، خاهر و خاهش

در همین بازار آشفته، بعضی‌ دیگر دوست دارند کلاً فاتحه‌ی «واو معدوله» را بخوانند و اصرار دارند به جای خواب و خواهر و خویش و خواندن و خواهش و خواستن، بنویسند خاب و خاهر و خیش و خاندن و خاهش و…

درباره کلنجار

کلنجار رفتن با کسی یا چیزی؛ با حرکاتی بسیار، کاری کم کردن چون خرچنگ در شنا یا رفتن بر زمین. سر و کله زدن. ور رفتن با چیزی یا کسی. دست به یقه شدن. گلاویز شدن. درگیر شدن با کسی.