اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فرج علیپور

گلونی در کنسرت گلونی

بسیاری از بانوان، گُلوَنی به سر داشتند و آقایان هم گلونی را آذین گردنشان کرده بودند. برای مردم غیر لر، جالب بود که لرستانی‌ها پوششان را متناسب با کنسرت گلونی انتخاب کرده بودند.