اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

لغو کنسرت

ایستاده در غبار

ناظری ایستاد و خواند و هرگز به وطن پشت نکرد. راست می‌گوید هر جای دنیا که اراده می‌کرد و می‌رفت؛ امکانات برایش در بهترین سطح ممکن فراهم بود.