مرور برچسب

مجید دریکوند

لکنت در فرهنگ‌سازی

قطعاً تمام کلمات و جملات مسئولین مورد واکاوی و کنکاش مردم فهیم قرار می‌گیرد و درصورتی‌که این مطالب نارسائی داشته باشد موجب تخریب رابطه بین مردم و مسئولین می‌شود.