اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

محمود استادمحمد

شهرام گیل‌آبادی: در این تئاتر یقه تماشاگر را گرفته‌ایم

ما تئاتری را که در حال انجامش هستیم به تئاتر فضا مشهور است یعنی اینکه مود و فضا و اتمسفر یعنی چیزی که باید درون ذهن تماشاگر شکل بگیرد و یک کارگردان توان ایجاد یک فضای مناسب برای بازیگر را…

ما همه فرخنده هستیم

هر بار که این پرسش چون پتکی بر سرم می‌کوفت: «تو فرخنده‌ای؟» با جسارت به نوری که در تاریکی مرا فرخنده می‌خواند، آری می‌گفتم و از این صراحت به خود می‌پیچیدم و انگار آرامش رها شدن روی زمین و تن…