اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مسافرت

مرد باید پیچ و مهره همسرش باشد

من مانده‌ام چرا این تفریحات مجردی اینقدر بودار است که به محض برگشت به منزل، همسر، با یک بو کشیدن، چشم‌هایش را باریک کرده و با لحنی شبیه حاج خانم مارپل، لبخند تلخی می‌زند که یادآور آژیر…