اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مسعود بُربُر

کام خشک و جگر سوخته هامون

افغانستان می‌گوید حقابه تالاب هامون را داده‌ایم اما نماینده زاهدان می‌گوید با سیمان خودمان جلوی حقابه سد می‌سازند. هامون همچنان برهوت است و نیمی از مردم استان محرومند.