اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مهمانی

هدف بعضی ها از مهمانی دادن در عید چیست و چرا این‌قدر خودشان را به دردسر می‌اندازند

هدف بعضی ها از مهمانی دادن در عید چیست و چرا این‌قدر خودشان را به دردسر می‌اندازند. هدف بعضیا از مهمونی دادن، فقط رسوندن یه‌پیام خاص به‌ گوش یه‌مخاطب خاصه