اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

نانوایی

من هم سن مادرت

نانوایی، صف دارد. مردم توی صف نانوایی می‌ایستند. خیلی‌ها وقتی توی صف نانوایی ایستاده‌اند با یکدیگر صحبت می‌کنند. همین!