اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

نقد استندآپ کمدی

ساره رشیدی و آفت تکرار

ساره رشیدی در اجرای مرحله اول استنداپ کمدی خود از تکنیک خاطره‌گویی استفاده کرد که اتفاقا به دلیل اجرای وجود چند کاراکتر و تیپ سازی و ریتم خوبی که داشت به دل مخاطب نشست اما ...