اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

پیام رسان

ناموس در فلش

برای احتیاط فلش را می‌گذارن لای یک روسری. راننده بسته را می‌‌گیرد و می‌گوید: فلش می‌فرستی؟ می‌گویم: از کجا فهمیدید؟