اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کوپن

کوپن غیر هدفمند بی‌فایده است چون فضا را برای سودجویی فراهم می‌کند

یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است تا زمانی که کمک‌های دولت به اقشار کم درآمد جامعه به شکلی هدفمند برنامه‌ریزی نشود، نمی‌توان انتظار داشت برنامه ریزی‌هایی که در حوزه یارانه یا کوپن شکل…