اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

گزارش‌گر

ما فراموش شدگان رادیو هستیم

مهدی فوادیان گزارشگر رادیو است که گرچه بیشتر او را با گزارش‌های ورزشی می‌شناسیم ولی او در روزگار جنگ هم سابقه کار داشته است؛ گرچه بی مهری مدیران رادیو این روزها او را از خانه اش رانده است.