اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

گهر

اشتران منهای کوه!

فشارهای کمرشکن از سوی برخی افراد با جایگاه‌های خاص سیاسی در کنار ورود دام به منطقه، فشار جوامع محلی و تغییر کاربری‌های غیر‌قانونی سبب ازبین‌رفتن جایگاه حفاظتی در اشترانکوه شده است.