آرشیو روزانه

1395/06/11

تشکیل انجمن بانوان فعال و سرمایه‌گذار در گردشگری و صنایع دستی

انجمن‌ بانوان با مدیریت بانوان تعریف شده و همانند انجمن‌های مناطق نمونه از طریق اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود این انجمن ثبت اتاق بازرگانی خواهد شد و طبق اصول قانونی فعالیت خواهد کرد.
ادامه مطلب ...