هشتگ های روز: وبینارهای گلونی

کارگردانی در کوتاه‌ترین زمان+فیلم آموزشی

به گزارش پایگاه خبری گلونی، کارگردانی فیلم (به انگلیسی: Film director) اصلی‌ترین عامل تبدیل شدن یک فیلم‌نامه به یک فیلم سینمایی یا فیلم تلویزیونی است. به همین دلیل است که همواره، یک اثر تصویر متحرک را به نام کارگردان آن می‌شناسند.

مهم‌ترین کاری که یک کارگردان در جریان ساخت یک اثر تصویر متحرک انجام می‌دهد، حفظ تم اصلی کار در طی مراحل سه‌گانهٔ پیش تولید، تولید و پس‌تولید است. کارگردان پس از مطالعهٔ فیلم‌نامه آنرا خرد کرده و به قطعات کوچکی به نام سکانس، صحنه و پلان تبدیل می‌کند و متنی را تهیه می‌کند با عنوان دکوپاژ. این متن دستور العملی است برای همه عوامل سازنده فیلم که در آن تمامی جزئیات پلان از قبیل زاویه دوربین، اندازه‌نما، حرکت و گفتار هنرپیشه، نور، زمان، مکان و … نوشته شده است. کارگردان باید به اصول و قواعد تمامی مراحل تولید مسلط باشد تا به خوبی بتواند گروه را رهبری کند و به نتیجه مطلوب برساند.

میزانسن چیست

اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی، در اﺻﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﯿﺪن ﺻﺤﻨﻪ، ﺻﺤﻨﻪ‌آراﯾﯽ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن ﯾﮏ ﮐﻨﺶ. در ﺗﺌﺎﺗﺮ، اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ روش ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣﻪ اطلاق ﻣﯽ‌ﺷﺪ. اﯾﻦﻋﺒﺎرت اﺑﺘﺪا در ﻧﻘﺪ ﻓﯿﻠﻢ راﯾﺞ ﺷﺪ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺻﺮﯾﺢ و ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﯾﺎﻓﺖ. در نهاﯾﺖ، ﻧﻈﺮﯾﻪ‌ﭘﺮدازان ﺳﯿﻨﻤﺎ، اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻌﻤﯿﻢ دادﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺣﻮزه وﺳﯿﻊ‌ﺗﺮی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد: ﺻﺤﻨﻪ‌آراﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻞ ﺻﺤﻨﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ هر ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﺤﻨﻪ، ﻧﻮرﭘﺮدازی، ﻟﺒﺎس، آراﯾﺶ و ﮔﺮﯾﻢ ﺑﺎزﯾﮕﺮان و رﻓﺘﺎر و ﺣﺮﮐﺖ آنها و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ کارها، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮی درون هر ﻧﻤﺎ، راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﺷﯿﺎء و آدم‌ها در هر ﻧﻤﺎ، راﺑﻄﻪ ﻧﻮر و ﺗﺎرﯾﮑﯽ، رﻧﮓ ﺻﺤﻨﻪ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دورﺑﯿﻦ و زاوﯾﻪ دﯾﺪ آن و ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ‌ها در هر ﻧﻤﺎ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، در واﻗﻊ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ، روﯾﺪادی را ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ‌ﺑﺮد.

دکوپاژ یعنی چه

دﮐﻮﭘﺎژ، ﺗﻘﻄﯿﻊ ﯾﺎ ﺑﺮش ﻓﻨﯽ، ﯾﮑﯽ از وظایف ﺑﺴﯿﺎر مهم ﮐﺎرﮔﺮدان اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دورﺑﯿﻦ در ﺻﺤﻨﻪ، ﻧﻮع ﻧﻮرﭘﺮدازی، اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ، زاوﯾﻪ دورﺑﯿﻦ، ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ، ﻧﻮع اﺗﺼﺎل نماها ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، هر ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد (هر ﺻﺪاﯾﯽ ﻏﯿﺮ از دﯾﺎﻟﻮگ‌ها) و ﺑﺎﻗﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﺪن ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ (ﺳﻨﺎرﯾﻮ) ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ‌ﺷﻮد. اﯾﻦ وظایف ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤﯽ از وظایف ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢ‌ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن در ﻓﯿﻠﻢ‌ﻧﺎﻣﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﮔﺮدان‌ها ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ هنگامی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢ‌ﺑﺮداری ﻣﯽ‌رﺳﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ دهند، وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﯿﻠﻢ‌ﻧﺎﻣﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﺷﺪه‌ای ﮐﻪ ﺧﻮد تهیه ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ‌روﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان‌ها ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﻢ‌ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢ‌ﺑﺮداری اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در هنگام ﻓﯿﻠﻢ‌ﺑﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﯽ‌فهمد ﻓﯿﻠﻢ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ای ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روش اول، هم ﻣﺮﺳﻮم‌ﺗﺮ اﺳﺖ و همﮐﺎراﻣﺪﺗﺮ.

پایان پیام

کد خبر : 80981 ساعت خبر : ۸:۱۵ ق٫ظ

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=80981

اشتراک در نظرات
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات