آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۱/۰۶

اسب سواری به روش ما

ما از آن خانواده‌هاش نیستیم، اما تفریح‌مان اسب سواری است. برای همین، پول توجیبی های‌مان را جمع می‌کنیم تا هفته‌ای یک‌بار بتوانیم برویم.

مرد باید پیچ و مهره همسرش باشد

من مانده‌ام چرا این تفریحات مجردی اینقدر بودار است که به محض برگشت به منزل، همسر، با یک بو کشیدن، چشم‌هایش را باریک کرده و با لحنی شبیه حاج خانم مارپل، لبخند تلخی می‌زند که یادآور آژیر…