آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۱/۱۳

در سیستان و خداحافظ سیستان

بعد از دیدن شهر سوخته راهی روستای قلعه نو شدیم، روستایی با معماری سنتی. تا بلندترین نقطه روستا رفتیم. آن‌جا خانم مهربانی چایی و نان سیستانی تازه می‌دهد و از آن بالا بخشی از دشت هامون و‌…