آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۴/۱۴

قطعی برق زیر سر کیست؟

قطعی برق زیر سر کیست؟خوشبختانه در همه‌ی زمینه‌ها رشد داشتیم. مثل رشد در بهای انرژی، رشد در رقم آبونمان ماهانه، رشد در حداقل ...