آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۴/۲۱

زوج‌های جوان و روبرو شدن با غول مسکن

در این شرایط فقط کسانی خیلی خوشحال اند که مسکن دارند و هر ماه می‌توانند لنگ‌هایشان را دراز کنند و اجاره بیشتر بگیرند و تا مستاجر بخواهد دهان باز کند که در وسعش نیست اثاثش را راهی کوچه کنند.