آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۷/۰۱

ما مواد نکشیم کی بکشه؟

هر چه باشد هم قیمت مواد از قیمت دوا درمونو بیمارستان و انواع سکته کمتر است و هم بی­خبر از اتفاقات روی زمین آدم را فضایی می­‌کند.  اصلا ما مواد مصرف نکنیم کی مصرف بکنه.‌