آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۷/۰۴

فرهنگستان زبان و ادب وزیر بهداشت

آقای وزیر بهداشت فرمودند من به جای کلمه‌ی ماساژ از معادل فارسی آن استفاده کردم. نگاهی می‌کنیم به فرهنگستان زبان و ادب وزیر بهداشت و پیشنهاد معادل‌هایی برای ایشان.