آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۷/۱۶

آش رشته شایسته توجه است

تصور کنید. هوا سرد باشد. گوشه‌ی یک جنگل از ماشین پیاده شویم. زیبایی رنگ‌های پاییز را چه چیزی کامل می‌کند؟ یک کاسه آش رشته داغ.