آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۲/۰۴

کامنت چیست؟ کامنت‌گذار کیست و تمام سوالات خود پیرامون کامنت را در این قسمت لغت‌نامه بخوانید

کامنت چیست؟ کامنت به معنای نظر و عقیده و مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها و توصیه‌ها و انتقادات و پیشنهادات و لعنت و نفرین و مانا باشیدها و با کیا شدیم ۸۵ میلیون نفر است.