ایشان رئیس هستند و حتماً بهتر می‌دانند که دقیقاً چه چیزی توجیه اقتصادی دارد

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران می‌گوید سرمایه‌گذاری در حوزه اطفای حریق جنگل‌ها توجیه اقتصادی ندارد. ایشان رئیس هستند و حتماً بهتر از ما می‌دانند.