مدارس فوتبال در ایران؛ بنگاه اقتصادی درآمدزا یا آکادمی فوتبال با امکانات مناسب

مدارس فوتبال در ایران؛ بنگاه اقتصادی یا آکادمی فوتبال. این مدارس بیشتر از آن که یک مرکز آکادمیک با مربیان برجسته باشند، شبیه به یک بنگاه اقتصادی هستند.
ادامه مطلب ...