سبک های خبری و انواع آن

سبک های خبری و انواع آن

پایگاه خبری گلونی؛ یونس شکرخواه نوشت: ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺳﺒﻚ ﺧﺒﺮﻧﻮیسی در ﻣﻴﺎن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﻣﺮوز ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ:

  • ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧه
  • ﺳﺒﻚ داﺳﺘﺎنﮔﻮیی
  • ﺳﺒﻚ ﺗﺎریخی
  • ﺳﺒﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﺪ
  • ﺳﺒﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕیز
  • ﺳﺒﻚ ﻧﺮمﺧﺒر
  • ﺳﺒﻚ اﻟﻤﺎس ﺧﺒﺮی

 اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ سبک‌ها، ﺳﺒﻚﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻄـﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از رواﺑﻂﻋﻤﻮمیﻫﺎ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﺎﭘﻲ، ﭘﺨﺶ رادﻳﻮـ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻼﻳﻦ راﻳﺞ اﺳﺖ.

نکته‌های سبک های خبری

چند ﻧﻜﺘﻪ: از ﻫﺮ سبک خبری ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳـﺎﺧﺖدادن ﺑـﻪ ﻣﻄﻠـﺐ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده میﻛﻨﻴﺪ؛

۱.دﭼﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﻏﻴﺮمنطقی ﻧﺸﻮﻳﺪ: اﮔﺮ ﺧـﻮب ﺧﺒـﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴم؛ ﭼﺎپ نمیﺷﻮد!

۲.دﭼﺎر روﻧﺪﻫﺎی ﻋﻠـﺖ و ﻣﻌﻠـﻮلی ﻏﻠـﻂ ﻧـﺸﻮﻳﺪ: ﺑﻨﺰﻳﻦ ارزان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻓﻴﻚ اﺳﺖ.

 ۳.دﭼﺎر ﺗﻌﻤﻴﻢﻫﺎی ﺷﺘﺎﺑﺰده ﻧﺸﻮﻳـﺪ: ﻓﺮود در ﻣﺮﻳﺦ ﻫﻤﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻜﺴﺖ.

۴.دﭼﺎر ﻗﻴﺎسﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮﻳﺪ: ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﺪرﺧـﺸﺪ؛ ﻃﻼﺳﺖ.

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻜﺘﻪای ﻛﻪ در ﺳﺒﻚﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺧﺒﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﺪﻻل و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ، ﻣﻔﻴـﺪ و ﻛﻮﺗﺎه و استفاده به موقع از واژه‌های ﻃﻼیی اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑـﻪﺟـﺎی وﺟـﻪ ﻣﺠﻬﻮل.

ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﺗﺎزه اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺪاﻧﻴﻢ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻛﻠﻤﺎت نمیﻧﻮﻳﺴﻴﻢ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺾ و دﻗﻴﻖ میﻧﻮﻳﺴﻴﻢ.

روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺣﺮﻓﻪای در ﺟﻬﺎن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری، از ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﻛـﻪ در آن ﺑﺮﺧﻲ از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺑﻪﻃﺮزی ﻏﻴﺮﻋـﺎدی از واژهﻫـﺎ و ﻛﻠﻤـﺎت ﻓـﺮاوان ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده میﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﻳﺎدﻧﻮﻳﺴﻲ (Wordiness) و ﻳﺎ ﮔﻞ و ﺑﻠﺒﻞﻧﻮﻳﺴﻲ (Flowery) ﻳﺎد میﻛﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ از دﻳﮕـﺮ ﺳـﻮ در ﻓـﻀﺎی ﺧﺒﺮﻧﻮﻳـﺴﻲ آﻧﻼﻳـﻦ ﻫـﻢ اﻳـﺪه «ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﺳﻜﻦﻛﺮدن ﺧﺒﺮﻫﺎ» (scannable) ﻛﻪ ﺑﻪﻧـﻮعی ﺷـﺒﻴﻪ ﻋـﺎدات ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻴﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی ﺗﺎﻳﭙﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺮای ﺗﻌﻘﻴﺐ و درک ﻣﻄﺎﻟﺐ دارﻧـﺪ؛ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ داﺷـﺘﻦ «ﻛﻠﻤـﺎت ﻛﻠﻴـﺪی» در ﺧﺒﺮﻫﺎ، و ﻧﻴﺰ ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ «رواﻳـﺖﻫـﺎی ﻏﻴﺮﺧﻄـﻲ»، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫﺎﻳﭙﺮﻟﻴﻨـﻚ ﺑـﺮای رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ ﺻـﻔﺤﻪ ﻳـﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ دﻳﮕﺮ ﺟﺪیﺗﺮ از ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﻮد.

اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺳﺒﻚﻫﺎی ﺗﺎزه ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻧـﻮع «اﺳـﺘﺪﻻلﻫـﺎی داﻳـﺮهای» اﺳت ﻛﻪ در آن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺑﻪﺟﺎی ﻣﻮﺿﻊﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺷﺎﻫﺪآوردن ﺑﺮای ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد؛ ﺻـﺮﻓﺎ «زﺑـﺎن ﻣﺘﻔـﺎوت» را ﺑﺮمیﮔﺰﻳﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻧﻜﺘﻪاش را ﺗﻜﺮار میﻛﻨﺪ.

سبک های خبری متفاوت:

ﺑﺮاﻳﺘﺰ (Brights) ﻧﻮعی ﺧﺒﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺧﺒﺮﻧﻮﻳﺴﻲ، ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻣﻔﺮح و دارای ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻃﻨﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ میﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺒﻚ ﭘﻴﮕﻴﺮی (Follow-ups) ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ روز دوم (Second-day) ﻫﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺒﺮ ﻗﺒﻠﻲ را دﻧﺒﺎل میﻛﻨـﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ از ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎز ﻫـﻢ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺮم واروﻧﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺒﻚ ﮔﺮدآوری ﻳﺎ ﺗﺮکیبی (Roundups) ﻛﻪ در آن ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ میﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﻴﺰه‌ای از ﻫﻤﺎن روﻳﺪادﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه میﺷﻮد.

ﺳﺒﻚ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ (ﻧﻘﻄـﻪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﺒﻚ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ و ﺳـﺒﻚ ﺗﺸﺮیحی) ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺒﺮ

ﺳﺒﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﻲ (ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دو ﺳﺒﻚ ﻫـﺮم واروﻧـﻪ و ﺗـﺎرﻳﺨﻲ) ﻫـﻢ ﻣﻄـﺮح ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋﻤﻼً ﻫـﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری در ﻃـﻮل زﻧـﺪﮔﻲ ﺣﺮﻓـﻪای ﺧـﻮد، ﺧﻮاﺳـﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ، ﺑﻪﺳﻮی آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻴﺪه میﺷﻮد و ﺷﺨﺼﺎً آﻧﻬـﺎ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ میﻛﻨـﺪ.

پایان پیام

کد خبر : 143907 ساعت خبر : 8:06 ب.ظ

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=143907
اشتراک در نظرات
اطلاع از
1 دیدگاه
چیدمان
اولین نظرات آخرین نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات

ممنون