آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۹/۱۲

سبک های خبری و انواع آن

ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺳﺒﻚ ﺧﺒﺮﻧﻮیسی در ﻣﻴﺎن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﻣﺮوز ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ. در این مطلب با انواع سبک های خبری و خبرنویسی به شیوه‌های مختلف آشنا می‌شویم.

بعد از برداشتن نماد شیر و خورشید از تیربرق‌های تهران نوبت کلنگ زدن به کدام اثر تاریخی می‌رسد؟

با این حساب باید خیلی از نمادهای این مملکت زیر کلنگ برود. بعد از برداشتن نماد شیر و خورشید از تیربرق‌های تهران نوبت کلنگ زدن به کدام اثر تاریخی می‌رسد؟