چگونه خبرنگاری کنیم و خبرنگار بشویم

چگونه خبرنگاری کنیم و خبرنگار بشویم

به گزارش پایگاه خبری گلونی یونس شکرخواه در کانالش نوشت: ﻫﺮﮔﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﺒﺮی ﺧﻮد می‌روﻳﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﻠﻢ، ﻛﺎﻏـﺬ، ﺿﺒﻂ ﺻﻮت، دورﺑﻴﻦ و ﻟﻮازم دﻳﮕﺮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺮای ﻳﺎدداﺷﺖﺑﺮداری ﺣﺘﻲاﻟﻤﻘﺪور از ﻛﺎﻏﺬﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺎر ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﺷـﻮد، زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﻼً ﺟﺎیی ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺧﻼﺻﻪﻧﻮﻳـﺴﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ.

چگونه خبرنگاری کنیم و خبرنگار بشویم

ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺖﻫﺎ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادی ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﺧﺒﺮی میﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﺎ دﻳـﺪن ﺿﺒﻂ ﺻﻮت و ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر، واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺧﻮدﺷـﺎن را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨـﺪ.

در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﺎدداﺷـﺖ ﺑـﺮداری ﺧﻮدداری ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦﺳﭙﺮدن دﻗﻴﻖ اﺧﺒﺎر، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻓـﺮاد را ﻛﺎﻫﺶ داد.

اﺳﺎمی، ارﻗﺎم و ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ دﻗﻴﻖ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ اﮔﺮ درﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ، اﻋﺘﻤﺎد دﻳﮕﺮان را از گزارشگر ﺳﻠﺐ میﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺧﺒﺮ آﺳﻴﺐ می‌رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺟﺎی زﻳﺎدﺗﺮی را در روزﻧﺎﻣﻪ و وبﺳﺎﻳﺖ اﺷﻐﺎل میﻛﻨﻨﺪ، زﻳﺮا در ﻓﺮدای ﭼﺎپ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻳﺪ جایی را ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﭘﻮزش اﺧﺘﺼﺎص داد.

اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﻀﺎی وب ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﻓﺮﺻﺖ آﭘﺪﻳﺖﺷﺪن وﺟﻮد دارد ولی در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ را ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺧﺒﺮی ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ میﺷﻮد ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً از ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ وﻗﺖ ﺑﻪﻫﺪر رود و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﺚﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮدی ﺗـﺎزهﻛـﺎر ﺳـﺮ و ﻛﺎر دارد.

ﭼﻨـﻴﻦ اﺣﺴﺎسی میﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺑﻌﺪی را بی‌اﺛﺮ ﻛﻨﺪ و ﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس را ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺒﺮد.

ﺧﻴﻠﻲ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﺒﺮی، ﺑﻪوﻳﮋه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮمیﻫﺎ – ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ – میﻛﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤـﻮل ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ اﻳﻦ ﺑﺰرگﻧﻤﺎییﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ بیﻃﺮفی ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮد.

ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺧﺒﺮی ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ میﺷﻮد، ﭼﻪ ﺣﻀﻮری و ﭼﻪ تلفنی، ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺪد و رﻗﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻫﻤه اﻧﻮاع ﻛﺴﺐ ﺧﺒﺮ و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر در ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﺧﺒﺮی، اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﻳﺎن دارد.

چگونه خبرنگاری کنیم و خبرنگار بشویم

ﻓﺮﺿﺎً اﮔﺮ در ﻳﻚ ورزﺷﮕﺎه ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌـﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان را ــ وﻟﻮ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ ــ ﺑﻪدﺳـﺖ آورﻳـﻢ؛ اﮔـﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻳﻚ ﺗﺼﺎدف ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت، ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎ، ﺷﻤﺎره اﺗﻮﻣﺒﻴـﻞﻫﺎ، ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺎدﺛﻪ، ﺗﻌﺪاد اﻣﺪادﮔﺮان و ﻧﻜﺎت دﻳﮕﺮ را ﺑﻪدﺳـﺖ آورﻳﻢ و در ﺧﺒﺮ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﻢ.

ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻋﺪد و رﻗﻢ، اﺳﺎمی اﻓﺮاد و ﻣﻜﺎنﻫﺎ را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ ﺧﺒﺮ، اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﻬﻮر ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ اﻓﺮاد و اﻣﺎﻛﻦ را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد دوﺳﺘﺎﻧﻪ (و ﻧﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪﻛﺎری ﻳﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ) داﺷﺖ. ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎر و ﻣﻨﺶ، آرام و از ﻧﻈﺮ ﻓﻜﺮی بیﻗﺮار و ﻫﺸﻴﺎر ﺑﻮد.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﺒﺮی در اراﺋﻪ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ بی‌دقتی رﻓﺘﺎر میﻛﻨﻨﺪ.

ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺰای ﺧﺒﺮی ﻛﻪ داده ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﺗﺮدﻳﺪ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻳﺪ آن ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد ﺑﺮرسی و ﭘﺮﺳﺶ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻳﺎ آﭘﻠﻮد آن ﺧﺒﺮ اﻗﺪام ﺷﻮد.

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻫـﻢ ﻛـﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً دردﺳﺮﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺮ و ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻨﻈﻮر آن دﺳـﺘﻪ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻃـﻼع و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﺒﺮی، ﺟﺴﻮری ﭘﻴﺸﻪ ﻛﺮد، زﻳﺮا ﻛﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ.

از رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺪاوﻣﺖ در ﺗﻤﺎس ﺑـﺎ ﺣـﻮزه ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮد.

پایان پیام

کد خبر : 145313 ساعت خبر : 11:12 ق.ظ

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=145313
اشتراک در نظرات
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات