آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۱۱/۲۷

شب بندر تاریخی کنگ

شب بندر تاریخی کنگ. بندر تاريخی کنگ در حاشيه خليج فارس يکی از ارزشمندترين هسته‌های شکل‌گيری زندگی جمعی در ايران به شمار می‌رود.